Ubezpieczenia dla lekarzy

Wykonywanie niektórych zawodów obarczone jest wysokim ryzykiem nieumyślnego wywołania krzywdy. Szczególnym zabezpieczeniem muszą być objęte osoby, które realizują usługi w zakresie służby zdrowia. Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy dotyczy prowadzących grupową, specjalistyczną lub indywidualną praktykę. Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek udzielenia świadczeń zdrowotnych, rażącego niedbalstwa lub zaniechania podjęcia działań.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pielęgniarek i położnych, dentystów oraz innych specjalistów na kontrakcie – gdzie przebiegają jego granice?

 

Warto pamiętać, że podstawowa polisa OC lekarza nie obejmuje tych szkód, które zostały wyrządzone przez osoby z zawieszonym lub odebranym prawem do wykonywania zawodu. Ubezpieczenie dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych nie dotyczy również kar umownych ani rekompensaty za zniszczenie bądź utratę mienia pacjenta. Medycy na kontrakcie, którzy nie są objęci obowiązkowym zabezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej lub chcą poszerzyć zakres tej polisy, mogą skorzystać z dodatkowych ofert proponowanych przez multiagencję.

Rozszerzenie polisy dla zawodów medycznych

 

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia dla osób wykonujących zawody medyczne może zostać powiększony o szkody w mieniu, naruszenie praw pacjenta czy te krzywdy, które wyrządzono w ramach wykonywania czynności na podstawie umowy o pracę lub realizacji zlecenia poza prowadzoną praktyką. Dobrowolne ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie, a także dentystów, pielęgniarek i położnych, zabezpiecza osoby świadczące usługi medyczne również w razie spowodowania szkód podczas udzielania pierwszej pomocy.

Objęcie dobrowolną ochroną może rozszerzyć zakres obowiązkowej polisy także o inne aspekty. Dentyści, lekarze, położne i pielęgniarki mogą zostać zabezpieczeni w razie wyrządzenia szkód w mieniu ruchomym lub nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy albo leasingu.

Polisa dla fizjoterapeutów

 

Odpowiedzialność cywilna dotyczy nie tylko dentystów, położnych czy pielęgniarek. Objęci mogą nią być również fizjoterapeuci, którzy podobnie jak wymienieni medycy, mogą przyczynić się do wystąpienia szkód podczas wykonywania swojego zawodu. Zabezpiecza osoby prowadzące praktykę fizjoterapeutyczną, które naruszyły prawa pacjenta bądź spowodowały błąd medyczny w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Choć obowiązkowe OC lekarza, dentysty, pielęgniarki i położnej obejmuje szereg szkód, warto poszerzyć jego zakres również o inne niekorzystne zdarzenia, które mogą nastąpić w okresie świadczenia usług. Pełniejsze zabezpieczenie może uchronić osoby wykonujące swój zawód w ramach kontraktu lub indywidualnej praktyki przed wypłatą odszkodowań z własnej kieszeni.

Best Ubezpieczenia Kotasiak

ul. Mińska 25 lok 417/418, 03-808 Warszawa