Ubezpieczenia pozostałe

Oferujemy również m.in:

 • ubezpieczenia turystyczne;
 • ubezpieczenia na życie;
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych;
 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego;
 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego;
 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i dentystów;
 • dowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i dentystów;
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych;
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty;
 • gwarancja ubezpieczeniowa;
 • ubezpieczenia D&O;
 • i wiele innych.

Ubezpieczenie turystyczne

Zapewniają pokrycie kosztów leczenia poniesionych zagranicą w związku z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem. Obejmują natychmiastową pomoc, na którą składają się między innymi: usługi Assistance, pokrycie kosztów wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia, operacji, badań, zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw zaleconych przez lekarza, naprawy i zakupu protez, leczenia stomatologicznego, koszty podróży, transportu itp.

Posiadanie karty EKUZ nie zapewni wystarczającej ochrony. Za opiekę medyczną w poszczególnych państwach jesteśmy zobowiązani ponosić takie same koszty, jak ich obywatele. Za darmo mamy to samo, co mają mieszkańcy danego państwa.

Często w pakiecie z ubezpieczeniem kosztów leczenia otrzymamy także:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Doradca ubezpieczeniowy dla doboru odpowiedniej oferty powinien wziąć po uwagę cel naszego wyjazdu (czy wyjazd ma charakter turystyczny, czy zarobkowy), stan naszego zdrowia (czy cierpimy na jakąś chorobę przewlekłą) oraz aktywność sportową.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego

Obowiązek zawarcia tego ubezpieczenia dotyczy licencjonowanych pośredników w zakresie sprzedaży kredytu hipotecznego i wynika z ustawy z dnia 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (DZ.U. poz.819).

Zakresem ochrony objęta jest odpowiedzialność cywilna pośrednika za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, powstałe w wyniku jego działania lub braku działania (zaniechania)  w okresie ubezpieczenia. Szczegółowy zakres ubezpieczenia reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego (DZ.U. poz.1403)

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub agent danego pośrednika kredytu hipotecznego pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • wyrządzonych przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego po wykreśleniu z rejestru pośredników kredytowych, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego przed wykreśleniem z rejestru pośredników kredytowych;
 • polegających na zapłacie kar umownych;
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Suma gwarancyjna wynosi 460 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 750 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie poniższego wniosku oraz przesłanie go na adres mailowy: biuro@bestubezpieczenia.pl

wniosek o ubezpieczenie_OC posrednika kredytu hipotecznego Gothaer

Wniosek o ubezpieczenie_ OC pośrednika kredytu hipotecznego TUZ TUW

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego

Przedmiot i zakres tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ubezpieczenie chroni odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody powstałe w związku udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub z zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, o ile są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych:

 • 100.000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;
 • 75.000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 Art. 4. 1. Podmiotami leczniczymi są:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej;
 • posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • jednostki wojskowe w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy i dentystów

Adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę lekarską. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą minimalna suma gwarancyjna wynosi: 75.000 Euro na jedno zdarzenie i 350.000 Euro na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;
 • szkody polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta;
 • szkody polegającej na zapłacie kar umownych;
 • szkody powstałej w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką;
 • medycyny estetycznej.

 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy i dentystów

Proponujemy lekarzom i lekarzom dentystom nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC oraz poszukującym zakresu ubezpieczenia OC innego, niż objęty ubezpieczeniem obowiązkowym, tj. ochrony ubezpieczeniowej przed: szkodami w mieniu wyrządzonymi podczas udzielania świadczeń, szkodami w mieniu i na osobie związanymi z posiadaniem sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych, szkodami w mieniu najmowanym, szkodami osobowymi związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką, szkodami powstałymi w wyniku udzielania pierwszej pomocy lekarskiej na terenie Europy, szkodami polegającymi na naruszeniu praw pacjenta, szkodami powstałymi wskutek udzielania świadczeń w ramach medycyny estetycznej.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych

Adresowane jest do pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową działalność leczniczą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą minimalna suma gwarancyjna wynosi: 30.000 Euro na jedno zdarzenie i 150.000 Euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Z kolei zakresem nie są objęte:

 • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;
 • szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta;
 • szkody polegające na zapłacie kar umownych;
 • szkody powstałe w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką;
 • szkody w związku ze świadczeniem medycyny estetycznej.

 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych

Adresujemy do pielęgniarek oraz położnych, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC oraz które poszukują ochrony innej niż ta wynikająca z obowiązkowego ubezpieczenia OC, np. przed: szkodami w mieniu wyrządzonymi podczas udzielania świadczeń, szkodami w mieniu i na osobie związanymi z posiadaniem sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych, szkodami w mieniu najmowanym, szkodami osobowymi związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką, szkodami powstałymi w wyniku udzielania pierwszej pomocy lekarskiej na terenie Europy, szkodami polegającymi na naruszeniu praw pacjenta.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty

Zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami błędów medycznych podczas wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także innych niepożądanych zdarzeń oraz szkód w mieniu pacjenta. W zależności od oferty zakładu ubezpieczeń zakres może obejmować także straty finansowe powstałe u pacjentów w następstwie szkody osobowej, np. utracone korzyści, oraz ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta. W pakiecie razem z OC fizjoterapeuty możemy też spotkać ochronę prawną i ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Umowa zawierana pomiędzy zakładem ubezpieczeń a wnioskodawcą – zobowiązanym, na mocy której zakład ubezpieczeń występuje w roli gwaranta za podmiot zobowiązany, tzn. wypłaci określoną sumę pieniężną na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja), na jego żądanie i oświadczenie w przypadku, gdy podmiot zobowiązany nie zrealizuje swoich określonych zobowiązań wobec beneficjenta. W zamian za udzielaną gwarancję wnioskodawca uiszcza gwarantowi składkę.

Takie rozwiązanie przynosi wnioskodawcy szereg korzyści:

 • spełnienie wymogu zabezpieczenia na etapie przetargu i w okresie trwania kontraktu bez blokowania w tym celu własnych środków finansowych;
 • zwiększenie wiarygodności finansowej wykonawcy;
 • potwierdzenie wysokiej jakości wykonywanych prac;
 • możliwość uczestnictwa w wielu przetargach równocześnie.

Do najczęściej spotykanych gwarancji należą:

 • gwarancje zapłaty wadium
 • gwarancje należytego wykonania umowy
 • gwarancje należytego usunięcia wad i usterek
 • gwarancje zwrotu zaliczki
 • gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych

Ubezpieczenia D&O

Inaczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki – obejmuje szkody wyrządzone spółce oraz osobom trzecim, w tym akcjonariuszom i udziałowcom, wynikające z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki, jak również zaniechania wykonania obowiązków. Ubezpieczenie działa zarówno w obszarze naruszenia ogólnych przepisów prawa, jak i statutu spółki, np.: podjęcie błędnej decyzji co do strategii rozwoju firmy, przekroczenie umocowania, składanie wprowadzających w błąd oświadczeń, nieumyślne działanie na szkodę spółki.

Kodeks Spółek Handlowych obarcza członka zarządu/rady nadzorczej obowiązkiem udowodnienia, że nie ponosi on winy.

Polisa D&O pokrywa:

 • koszty obrony;
 • koszty udziału w postępowaniu w postępowaniu urzędowym;
 • koszty uzyskania poręczenia majątkowego/kaucji;
 • wydatki w razie aresztowania, ekstradycji;
 • koszty zaskarżenia decyzji o zakazie pełnienia funkcji, ograniczenia wolności, ekstradycji, itp.;
 • koszty stawiennictwa przed sądem;
 • pomoc prawnika z niezapowiedzianą kontrolą w spółce, urzędowym wezwaniem przez organy władz do okazania dokumentów, itp.;
 • odszkodowanie;
 • odpowiedzialność ubezpieczonych osób za zobowiązania podatkowe spółki w razie jej niewypłacalności;
 • kary cywilne lub administracyjne, w tym kary KNF, GIODO, RODO, UOiKiK.
Best Ubezpieczenia Kotasiak

ul. Mińska 25 lok 417/418, 03-808 Warszawa