Ubezpieczenia dla firm

Mienie wykorzystywane do działalności gospodarczej narażone jest na inne ryzyko niż mienie prywatne osób fizycznych, toteż dedykowane są mu odrębne produkty ubezpieczeniowe. Ta sama zasada dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzący zakład fryzjerski w jednym z pomieszczeń swojego domu chciałby kompleksowo się ubezpieczyć, powinien mieć co najmniej 2 polisy: jedną dotyczącą wyposażenia salonu, środków pomocniczych, nakładów adaptacyjnych i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone zarówno swoim klientom jak i innym osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, drugą polisę dotyczącą budynku mieszkalnego oraz pozostałego mienia służącego zaspakajaniu potrzeb w życiu prywatnym oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w związku z czynnościami życia prywatnego.

Przed uzyskaniem oferty ubezpieczenia dla swojej firmy warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę chcemy ubezpieczyć, od czego oraz na jaką sumę.

W gamie przedmiotów ubezpieczenia dla firm znajdziemy:

 • ubezpieczenie budynków oraz lokali;
 • ubezpieczenie nakładów adaptacyjnych;
 • ubezpieczenie maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • ubezpieczenie środków obrotowych;
 • ubezpieczenie gotówki;
 • ubezpieczenie mienia pracowniczego;
 • ubezpieczenie mienia osób trzecich przyjętego w celu przechowania;
 • ubezpieczenia mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi;
 • ubezpieczenie mienia w transporcie;
 • gwarancje ubezpieczeniowe;
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadaniem i używaniem mienia.

 Jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia mienia, możemy wybierać spośród:

 • flexa (obejmuje szkody wskutek pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna oraz upadek statku powietrznego);
 • ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (lista ryzyk objętych ubezpieczeniem jest szersza niż przy flexa, poszczególne zakłady konstruują swój własny pakiet  – obejmuje on zazwyczaj: ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad, silny wiatr, deszcz, huk ponaddźwiękowy, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, powódź, dym i sadza, przepięcie i inne);
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych, „All risk” (ubezpieczyciel obejmuje wszelkie uszkodzenia powstałe w ubezpieczonym mieniu oprócz wyłączonych w OWU, czyli nie ogranicza się do ryzyk wypunktowanych i zdefiniowanych).

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można się spotkać z ochroną obejmującą delikt i kontrakt, sam kontrakt (np. w obowiązkowych ubezpieczeniach OC z tytułu wykonywanego zawodu), lub sam delikt (np. gdy uzupełniamy ochronę z obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu, lub np. jesteśmy najemcami lokalu a wynajmujący obliguje nas do ubezpieczenia naszej OC za szkody w lokalu najmowanym).

Przeciętny produkt ubezpieczenia OC obejmuje wszelkie szkody oprócz przypadków bezwzględnie wyłączonych w OWU, oraz oprócz przypadków wyłączonych w OWU, ale które można włączyć do ochrony poprzez wykupienie dodatkowych klauzul, np.:

 • OC za szkody wyrządzone za granicą;
 • OC za szkody wyrządzone w mieniu najętym, wypożyczonym lub wykorzystywanym na podstawie podobnego stosunku prawnego;
 • OC za szkody wyrządzone w mieniu przyjętym na przechowanie;
 • OC za szkody wyrządzone w mieniu przyjętym w celu wykonania naprawy czyszczenia lub innych usług;
 • OC za szkody wyrządzone wadliwością wprowadzanego do obrotu produktu;
 • OC za szkody w środowisku;
 • OC za czyste straty finansowe;
 • OC za szkody w związku z zarażeniem chorobą zakaźną.

Składka za ubezpieczenie OC zależy od klauzul, które włączamy do ochrony, ale także od sumy gwarancyjnej (czyli górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela za wyrządzone przez nas szkody), obrotu firmy (za poprzedni rok obrachunkowy lub przewidywany) oraz przede wszystkim od branży naszej działalności. Ubezpieczyciel ocenia ryzyko wg kodów PKD działalności, która ma być objęta ochroną. Dlatego bardzo ważne jest, aby wskazać agentowi właściwe PKD do ubezpieczenia. Jeżeli wyrządzimy szkodę osobie trzeciej wykonując czynności, które nie zaliczają się do PKD na polisie, ubezpieczyciel prawdopodobnie odmówi wypłaty odszkodowania.

Sumy ubezpieczenia mienia w większości przypadków powinny odpowiadać pełnej wartości mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia lub w przypadku ubezpieczenia od kradzieży – przewidywanej maksymalnej stracie. W sytuacji, kiedy zadeklarujemy sumę ubezpieczenia wyższą, niż wartość mienia, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie nie wyższe niż wartość mienia, przepłacimy zatem składkę. Jeśli zadeklarujemy sumę ubezpieczenia niższą niż wartość mienia, ubezpieczyciel zredukuje nam odszkodowanie proporcjonalnie do stosunku sumy ubezpieczenia do wartości mienia. Dlatego bardzo ważne jest racjonalne oszacowanie sum ubezpieczeniowych na właściwym poziomie dla każdego rodzaju przedmiotu ubezpieczenia osobno.

Mienie może być przyjęte do ubezpieczenia wg wartości:

 • rynkowej;
 • odtworzeniowej, tj. niezbędnych kosztów do przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody z zastosowaniem nowych materiałów;
 • rzeczywistej, tj. wartości odtworzeniowej z potrąceniem zużycia technicznego mienia;
 • księgowej brutto, tj wartości początkowej danego mienia wg dokumentu zakupu;
 • księgowej netto, tj wartości po odpisaniu amortyzacji księgowej.

Właściwe określenie przedmiotu ubezpieczenia, dobór zakresu oraz sumy ubezpieczenia pozwoli wyeliminować najważniejsze obszary ryzyka naszej działalności oraz uniknąć nadpłacania składki za ubezpieczenie ryzyka, które w danej branży nigdy nie wystąpi.

Dość popularne na rynku stały się tzw. pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki którym możemy łatwo i szybko ubezpieczyć wybrane ryzyka na jednej polisie.

Best Ubezpieczenia Kotasiak

ul. Mińska 25 lok 417/418, 03-808 Warszawa