Ubezpieczenia komunikacyjne

Jako Multiagencja Ubezpieczeniowa Kotasiak oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń komunikacyjnych, w ramach których sprzedajemy ubezpieczenia m. in. samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz na życzenie Klienta również inne rodzaje.

Do zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczamy:

 • OC posiadacza pojazdu mechanicznego;
 • AC;
 • NNW kierowcy i pasażerów;
 • Ubezpieczenie szyb pojazdu;
 • Pomoc Assistance.

Oblicz z Beesafe swoje OC/AC w 4 prostych krokach:

OC posiadacza pojazdu – podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne

Podstawowym i zarazem obowiązkowym ubezpieczeniem każdego pojazdu poruszającego się po drogach publicznych jest OC posiadacza pojazdu. Do zawarcia tego ubezpieczenia obliguje ustawa o „Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r.”, która jednocześnie określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia.

Posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany – z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. Pojazd, który nie jest zarejestrowany, lecz wprowadzony do ruchu, także musi posiadać ochronę ubezpieczeniową OC. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadacza pojazdu, jest obowiązana wnieść opłatę karną do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysokość tej opłaty stanowi:

 • dla samochodów osobowych – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia krajowego za pracę;
 • dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • dla pozostałych pojazdów – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość opłaty jest także uzależniona od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

 • 20% opłaty w wysokości określonej powyżej – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
 • 50% opłaty w wysokości określonej powyżej – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
 • 100% opłaty w wysokości określonej powyżej – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone na terenie RP oraz Unii Europejskiej i EFTA. Chroni przed roszczeniami poszkodowanych nie tylko posiadacza pojazdu, lecz także innych kierujących danym pojazdem. Obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona; (nie dotyczy sytuacji gdzie pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym bądź są przedmiotem kredytowania przez ten sam bank)
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

AC – dodatkowe ubezpieczenie samochodu

Auto-casco to ubezpieczenie pojazdu oraz jego wyposażenia od uszkodzeń i utraty wskutek określonych zdarzeń. Składka za ubezpieczenie AC zależy od strefy regionalnej Ubezpieczonego, dotychczasowej historii przebiegu tego ubezpieczenia, wartości pojazdu, jego rodzaju, marki, modelu, jego wartości, ale przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia. Na rynku występuje szereg produktów auto-casco na pozór niczym nie różniących się od siebie. Dopiero głębsza analiza ogólnych oraz szczególnych warunków ubezpieczenia pozwala stwierdzić, w jak bardzo różnych okolicznościach będziemy mogli liczyć na odszkodowanie oraz jak różnić się ono będzie wysokością.

Porównując ofertę należy zwrócić uwagę na:

 • zakres terytorialny ubezpieczenia,
 • sytuacje wyłączone z ochrony,
 • zdarzenia, wskutek, których szkoda zostanie przez ubezpieczyciela uznana oraz na ich definicje.

Zdarzenie, które nie zostało zawarte w polisie nie będzie skutkować odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Jeśli przyczyna szkody mieści się w katalogu zdarzeń wymienionych w OWU, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli doszło do niej w okolicznościach wyłączonych z zakresu.

Na rynku możemy się spotkać także z ofertą ubezpieczenia od tzw. „all risk” (od wszystkich ryzyk). Ubezpieczyciel nie określa zbioru zdarzeń powodujących szkodę, a jedynie precyzuje okoliczności wyłączone z jego odpowiedzialności. To oznacza, że zakresem ubezpieczenia objęta jest każda szkoda, o ile nie jest wyłączona w OWU.

Kolejnym istotnym elementem, który powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze oferty AC są ograniczenia i rozszerzenia zakresu, których zastosowanie w umowie pociągnie za sobą określone zniżki bądź zwyżki w składce. Do ograniczeń takich należy franszyza integralna i redukcyjna.

Franszyza integralna to minimalna wartość szkody określona kwotowo lub jako procent wartości pojazdu. Innymi słowy jeśli szkoda będzie niższa niż określona franszyza integralna, ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania; jeśli szkoda będzie większa niż określona franszyza integralna, ubezpieczyciel wypłaci przysługującą nam wysokość odszkodowania.

Franszyza redukcyjna, inaczej udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu, to określona kwotowo lub procentowo kwota, która zostanie nam potrącona z odszkodowania.

Do rozszerzeń zakresu możemy zaliczyć np. nieredukcyjną sumę ubezpieczenia AC, stałą wartość pojazdu, czy klauzulę ochrony utraty zniżek.

Nieredukcyjna suma ubezpieczenia AC – standardowo suma ubezpieczenia AC określana jako wartość pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, maleje w trakcie trwania okresu ubezpieczenia wraz z rynkowym spadkiem wartości pojazdu oraz redukuje się o ewentualne wypłacone odszkodowania za szkody częściowe. Zastosowanie w umowie nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia AC gwarantuje, że pomimo wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, pozostała suma ubezpieczenia AC jest wciąż na poziomie wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu. Ma to znaczenie w przypadku, gdyby z tej samej polisy AC doszło najpierw do szkody częściowej, za którą zakład wypłacił by odszkodowanie, a następnie do szkody całkowitej – odszkodowanie za szkodę całkowitą zostanie rozliczone do pełnej wartości pojazdu bez potrącenia kwoty uprzednio wypłaconego odszkodowania za szkodę częściową.

Stała wartość pojazdu, czasem zwana stałą sumą ubezpieczenia AC – dzięki niej w razie szkody całkowitej (kradzież lub kasacja) ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie do kwoty stanowiącej równowartość pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a nie z dnia ustalania odszkodowania. Innymi słowy dla celów odszkodowania nasze auto nie będzie tracić na wartości w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Klauzula ochrony utraty zniżki – ​w razie jednej szkody w okresie ubezpieczenia ubezpieczyciel nie zmniejszy dotychczasowej zniżki za bezszkodowość w kolejnych okresach ubezpieczenia – tak, jakby tej jednej szkody nigdy nie było. Ważne jest to, że szkoda nie wpłynie na system zniżkowy tylko u tego ubezpieczyciela, u którego wykupiliśmy klauzulę.

Oprócz zakresu ubezpieczenia na szczególną uwagę zasługuje wybór wariantu likwidacji szkody częściowej. Zakłady ubezpieczeń w różny sposób definiują dany wariant, niestety często to samo nazewnictwo dotyczy zupełnie różnych sposobów likwidacji szkody, dlatego na tym etapie należy zachować czujność.

Najczęściej stosowane warianty likwidacji szkód z AC:

 • ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie wg faktycznie poniesionych udokumentowanych kosztów naprawy pojazdu. Jeśli naprawiamy oryginałami -zapłaci za oryginały, jeśli zamiennikami – zapłaci za zamienniki, jeśli naprawiamy w ASO – zapłaci wg stawki roboczogodziny ASO, jeśli naprawiamy w nieautoryzowanym warsztacie – zapłaci wg stawek nieautoryzowanego warsztatu. Rozliczenie odszkodowania następuje wg rachunków za naprawę w ślad za uprzednio wykonanym kosztorysem przez warsztat dokonujący naprawy. Może się odbyć bezgotówkowo pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem. W razie braku rachunków dokumentujących koszt naprawy bądź w razie odstąpienia ubezpieczonego od naprawy, odszkodowanie zostaje wyliczone przez zakład ubezpieczeń wg określonych w OWU zasad (najczęściej wg wartości części zamiennych, a jeśli zamienniki nie występują –  wg wartości części oryginalnych pomniejszonej o zużycie techniczne, oraz wg uśrednionej stawki za roboczogodzinę stosowanej przez nieautoryzowane stacje obsługi),
 • ubezpieczyciel zapewnia bezgotówkową naprawę szkody za pomocą nowych zamienników w jednym z warsztatów swojej sieci partnerskiej. W razie rezygnacji Ubezpieczonego z naprawy w sieci partnerskiej ubezpieczyciela lub rezygnacji z naprawy w ogóle, odszkodowanie zostaje wyliczone przez zakład ubezpieczeń wg określonych w OWU zasad (najczęściej wg wartości części zamiennych, a jeśli zamienniki nie występują – wg wartości części oryginalnych pomniejszonej o zużycie techniczne, oraz wg uśrednionej stawki za roboczogodzinę stosowanej przez nieautoryzowane stacje obsługi),
 • ubezpieczyciel nie zapewnia naprawy bezgotówkowej w sieci partnerskiej, nie honoruje rachunków i wyceny z jakichkolwiek warsztatów naprawczych. Odszkodowanie zostaje wyliczone przez zakład ubezpieczeń wg określonych w OWU zasad (najczęściej wg wartości części zamiennych, a jeśli zamienniki nie występują – wg wartości części oryginalnych pomniejszonej o zużycie techniczne, oraz wg uśrednionej stawki za roboczogodzinę stosowanej przez nieautoryzowane stacje obsługi).

NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów. Przypisane jest do danego pojazdu i dotyczy z reguły każdej osoby przebywającej w ubezpieczonym samochodzie, wsiadającej do niego lub wysiadającej. Zawierając umowę ubezpieczenia określamy sumę ubezpieczenia, tj. górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Odszkodowanie najczęściej wyliczane jest procent z tej sumy ubezpieczenia równy procentowi trwałej utraty zdrowia wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wysokość procentu określa się najczęściej na podstawie tabeli norm utraty zdrowia.

Ubezpieczenie szyb pojazdu

Występuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy lub jako klauzula rozszerzająca ochronę do umowy ubezpieczenia auto-casco.

Jako samodzielny produkt zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia szyb samochodowych, przy czym naprawa najczęściej odbywa się za pomocą zamienników bezgotówkowo w warsztacie partnerskim ubezpieczyciela. Dla klientów posiadających ubezpieczenie auto-casco skorzystanie z takiego dodatkowego ubezpieczenia szyb pozwala zachować zniżkę za bezszkodowość AC w kolejnych okresach ubezpieczenia – niezależnie od tego, czy kolejne ubezpieczenie zostanie przedłużone u tego samego ubezpieczyciela, czy u innego.

Jako klauzula rozszerzająca ochronę do umowy ubezpieczenia auto-casco może przewidywać zróżnicowaną formę likwidacji szkody szybowej: za pomocą zamienników, za pomocą oryginałów, bezgotówkowo tylko w sieci partnerskiej bądź też w dowolnym warsztacie. Zapisy OWU w tym obszarze bywają różne. Natomiast pewne jest to, że likwidacja szkody szybowej z klauzuli nie wpłynie na zmniejszenie zniżki za bezszkodowość AC tylko w tym towarzystwie, w którym klauzule wykupiliśmy.

Pomoc Assistance

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy w drodze. Pomoc realizowana jest najczęściej bezgotówkowo przez podmioty współpracujące z zakładem ubezpieczeniem. W ofercie spotkamy bardzo zróżnicowane składki za ten produkt, a co za tym idzie zróżnicowany zakres pomocy począwszy od darmowych Assistance, które zapewniają wyłącznie holowanie na niewielką odległość po kolizji z drugim autem, przez wariant obejmujący także inne wypadki (np. z drzewem, ogrodzeniem, poślizg do rowu itp. ), po Assistance, który obejmuje także awarie pojazdu, unieruchomienie wskutek zatankowania niewłaściwego paliwa, uszkodzenia opony, rozładowania akumulatora itp. Przed zakupem ubezpieczenia warto poinformować agenta o oczekiwanym zakresie terytorialnym (jeśli się wybieramy autem za granicę), oraz o oczekiwanym limicie kilometrowym holowania.

Pomoc Assistance w zależności od zakresu może także obejmować:

 • pomoc techniczną – usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu,
 • pomoc w podróży – organizacja i pokrycie kosztów: przejazdu Ubezpieczonego do najbliższego hotelu lub warsztatu, kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania, zakwaterowania, wynajmu pojazdu zastępczego, odbiór naprawionego pojazdu, pomoc tłumacza przez telefon,
 • pomoc finansową i prawną – pożyczka środków pieniężnych, opłacenie kosztów naprawy, pomoc prawnika, przedpłata kaucji,
 • pomoc informacyjną – informacja o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, pensjonatach, hotelach, schroniskach dla zwierząt, przekazanie informacji,
 • pomoc informacyjna na terytorium RP w zakresie Kodeksu drogowego, tj ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • pomoc medyczną w RP – transport medyczny, powrót pasażerów, pomoc psychologa,
 • pomoc medyczną za granicą – hospitalizacja, powrót pasażerów, przewóz medyczny,
 • pomoc dla zwierząt – przewóz z miejsca zdarzenia do lecznicy, kliniki weterynaryjnej lub wskazanego przez Ciebie miejsca, leczenie, opieka lub utylizacja zwłok.
Best Ubezpieczenia Kotasiak

ul. Mińska 25 lok 417/418, 03-808 Warszawa